Nội dung nào sau đây không phải là đặc tính của dịch vụ:

Nội dung nào sau đây không phải là đặc tính của dịch vụ:

A. Tính vô hình

B. Không thể tồn kho

C. Ước định chất lượng dịch vụ qua danh tiếng

D. Chất lượng mang tính đồng nhất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng