Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn giảm.

Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn giảm.

A. Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm

B. Tổng chi phí cố định

C. Giá bán đơn vị sản phẩm

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng