Rủi ro trong kinh doanh phụ thuộc vào:

Rủi ro trong kinh doanh phụ thuộc vào:

A. Khả năng thay đổi của cầu

B. Khả năng biến thiên của giá

C. Khả năng biến thiên của giá các yếu tố đầu vào

D. Tất cả các yếu tố trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng