Nếu beta thay đổi, thì sự thiếu ổn định điểm phân cực trong mạch khuyếch đại như thế nào ?

Nếu beta thay đổi, thì sự thiếu ổn định điểm phân cực trong mạch khuyếch đại như thế nào ?

A. Điện áp collector sẽ thay đổi

B. Dòng collector sẽ thay đổi

C. Dòng emitter sẽ thay đổi

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng