Nếu giá trị hiện tại của dòng tiền thiết lập được là 120.000$ từ vốn đầu tư ban đầu 100.000$. NPV của dự án là bao nhiêu?

Nếu giá trị hiện tại của dòng tiền thiết lập được là 120.000$ từ vốn đầu tư ban đầu 100.000$. NPV của dự án là bao nhiêu?

A. 120.000$

B. 20.000$

C. 100.000$

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng