Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:

Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:

A. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi

B. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn chủ không thay đổi

C. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng