Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.

Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tăng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng với tỷ lệ phần trăm tương ứng

B. Khi EBIT tăng, EPS tăng theo với tỷ lệ phần trăm lớn hơn

C. Khi EBIT tăng, EPS giảm

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng