Nếu tỷ số nợ là 0,5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:

Nếu tỷ số nợ là 0,5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:

A. 0,5

B. 1,0

C. 1,5

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng