Ứng dụng của phân tích hoà vốn:

Ứng dụng của phân tích hoà vốn:

A.  Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư

B. Lựa chọn phương án sản xuất

C. Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng