Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

A. Hằng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động

B. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn – vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng