Quyền của người sử dụng lao động:

Quyền của người sử dụng lao động:

A. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp ATVSLĐ

B. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện ATVSLĐ

C. Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về ATVSLĐ, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới

D. Cả a và b,c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng