Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:

Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:

A. Người lãnh đạo công việc

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng