Phần công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạch có điện vẫn mở cửa được gọi là:

Phần công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạch có điện vẫn mở cửa được gọi là:

A. Làm việc có cắt điện một phần

B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn

C. Làm việc có điện

D. Cả a, b và c đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng