Người nhận lãi sau cùng là:

Người nhận lãi sau cùng là:

A. Cổ đông ưu đãi

B. Cổ đông thường

C. Trái chủ

D. Lựa chọn khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng