Nguồn dòng tiền chính của công ty từ:

Nguồn dòng tiền chính của công ty từ:

A. Lãi ròng

B. Tín dụng thuế

C. Thu nhập trước lãi vay và khấu hao trừ thuế

D. Chi tiêu vốn sau thuế

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng