……….. nhằm tổng quát hoá các kinh nghiệm quản trị thành những nguyên tắc, lý thuyết và vận dụng vào các trường hợp tương tự là:

……….. nhằm tổng quát hoá các kinh nghiệm quản trị thành những nguyên tắc, lý thuyết và vận dụng vào các trường hợp tương tự là:

A. Quản trị

B. Khoa học

C. Nghệ thuật

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng