Nguồn gốc của quyền hành theo Max Weber là:

Nguồn gốc của quyền hành theo Max Weber là:

A. Sự ra lệnh áp đặt của nhà quản trị đối với nhân viên thuộc cấp

B. Sự hợp pháp, cấp dưới thừa nhận và tin tưởng

C. Sự hợp pháp, cấp trên thừ nhận và tin tưởng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng