Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng:

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng