Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng