Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng: 

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng: 

A. Bằng độ biến thiên nội năng

B. Bằng độ biến thiên enthalpy

C. Bằng độ biến thiên entropy

D. Bằng công kỹ thuật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng