Hằng số phổ biến chất khí:

Hằng số phổ biến chất khí:

A. Rμ = 8314\(\frac{J}{mol * K}\)

B. Rμ = 8314\(\frac{kJ}{kmol * K}\)

C. Rμ = 8314\(\frac{J}{kmol * K}\)

D. Rμ = 8314\(\frac{kJ}{mol * K}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng