Nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật an toàn là:

Nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật an toàn là:

A. Giúp giám đốc xí nghiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện công tác ATVSLĐ

B. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy phạm quy trì về kỹ thuật an toàn, ngăn chặn kịp thời tai nạn lao động

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đề sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng