Nhiệt độ T$_{3}$ cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

Nhiệt độ T$_{3}$ cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

A. \({T_3} = {T_1}*{\rho^k}\)

B. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k – 1}}*\lambda *\rho\)

C. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k – 1}}*\rho\)

D. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k – 1}}*\lambda \)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng