Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

A. 3

B. 7

C. 5

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng