Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

A. \({q_1} = c*{T_1}*{\varepsilon ^{k – 1}}*(\lambda  – 1)\)

B. \({q_1} = {c_v}*{T_1}*(\lambda  – 1)\)

C. \({q_1} = {c_p}*{T_1}*{\varepsilon ^{k – 1}}*(\lambda  – 1)\)

D. \({q_1} = {c_v}*{T_1}*{\varepsilon ^{k – 1}}*(\lambda  – 1)\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng