Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?

Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?

A. Đa dạng phong phú và luôn biến đổi

B. Đa dạng phong phú và luôn cố định

C. Cụ thể và luôn biến đổi

D. Cả A và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng