Nhu cầu là gì?

Nhu cầu là gì?

A. Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được

B. Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể

C. Là mong muốn được kèm them điều kiện có khả năng thanh toán

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng