Những dịch vụ giúp khách hàng có cảm nhận tốt hơn về dịch vụ cốt lõi gọi là:

Những dịch vụ giúp khách hàng có cảm nhận tốt hơn về dịch vụ cốt lõi gọi là:

A. Dịch vụ bao quanh

B. Dịch vụ chính

C. Dịch vụ phụ

D. Dịch vụ cộng thêm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng