Gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhà làm marketing phải:

Gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhà làm marketing phải:

A. Rút ngắn giai đoạn giới thiệu sản phẩm trong chu kỳ sống sản phẩm càng ngắn càng tốt.

B. Kéo dài giai đoạn tăng trưởng của sản phẩm càng lâu càng tốt.

C. Kéo dài giai đoạn bảo hòa của sản phẩm càng lâu càng tốt.

D. Rút ngắn giai đoạn suy thoái của sản phẩm càng ngắn càng tốt.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng