Nhược điểm của mối ghép then hoa:

Nhược điểm của mối ghép then hoa:

A. Không tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều

B. Có tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều

C. Không tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều

D. Có tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng