Ưu điểm mối ghép then hoa:

Ưu điểm mối ghép then hoa:

A. dễ đạt được độ đồng tâm mối ghép và sự dịch chuyển dọc trục

B. tải trọng tốt hơn mối ghép then cùng kích thước, độ bền mỏi cao

C. a & b đều đúng

D. a & b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng