Nội dung nào không thuộc nội dung kiểm tra khả năng sinh lời:

Nội dung nào không thuộc nội dung kiểm tra khả năng sinh lời:

A. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận

B. Phần tích các tỷ số tài chính

C. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

D. Không có nội dung nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng