Đánh giá sự hài lòng của nhân viên marketing của doanh nghiệp thuộc nội dung nào của kiểm tra, điều chỉnh marketing:

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên marketing của doanh nghiệp thuộc nội dung nào của kiểm tra, điều chỉnh marketing:

A. Kiểm tra thành tích thực hiện kế hoạch năm

B. Kiểm tra khả năng sinh lời

C. Kiểm tra hiệu suất marketing

D. Kiểm tra chiến lược marketing

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng