Nội dung nào sau đây không thuộc định giá phân biệt:

Nội dung nào sau đây không thuộc định giá phân biệt:

A. Định giá theo nhóm khách hàng

B. Định giá theo địa điểm

C. Định giá theo mùa

D. Định giá lỗ để kéo khách hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng