Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung đánh giá các phân khúc:

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung đánh giá các phân khúc:

A. Quy mô của phân khúc

B. Các barier di chuyển của nhóm chiến lược

C. Tiềm năng tăng trưởng của phân khúc

D. Mục tiêu của công ty

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng