Nội dung nào sau đây không thuộc về nội hàm của khái niệm tài sản thương hiệu:

Nội dung nào sau đây không thuộc về nội hàm của khái niệm tài sản thương hiệu:

A. Dạng giá trị cụ thể của vật chất, tính thần liên quan tới một thương hiệu

B. Đưa lại lợi ích cho người sở hữu

C. Đưa lại trách nhiệm cho người sở hữu

D. Không có nội dung nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng