Tài sản thương hiệu gồm:

Tài sản thương hiệu gồm:

A. Sự liên tưởng của thương hiệu

B. Lòng trung thành, sự nhận biết thương hiệu

C. Chất lượng được cảm nhận, tài sản sở hữu riêng

D. Cả A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng