Nội dung nào sau đây thuộc nội hàm khái niệm thị trường hiện có:

Nội dung nào sau đây thuộc nội hàm khái niệm thị trường hiện có:

A. Có sự quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ

B. Có thu nhập phù hợp

C. Có thể tiếp cận sản phẩm/dịch vụ

D. Cả A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng