NPV là chỉ tiêu phản ánh

NPV là chỉ tiêu phản ánh

A. Tỷ suất sinh lời nội bộ

B. Giá trị hiện tại thuần

C. Vốn đầu tư năm t

D. Thời gian hoàn vốn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng