Câu nào sau đây không phải là nguồn vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

Câu nào sau đây không phải là nguồn vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

A. Trái phiếu

B. Các khoản phải thu

C. Lợi nhuận giữ lại

D. Cổ phần ưu đãi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng