Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: – Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây. A.  chmod 665 B. chmod 654 C. chmod 653 D. chmod 754 Hướng dẫn Chọn B là …

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Read More »