Phương trình vi phân dẫn nhiệt trong hệ tọa độ Đề Các: \(\frac{{\partial t}}{{\partial \tau }} = a.{\nabla ^2}t + \frac{{q)v}}{{c.\rho }}\) có đơn vị đo của q$_{v}$ là:

Phương trình vi phân dẫn nhiệt trong hệ tọa độ Đề Các: \(\frac{{\partial t}}{{\partial \tau }} = a.{\nabla ^2}t + \frac{{q)v}}{{c.\rho }}\) có đơn vị đo của q$_{v}$ là:

A. J/m

B. J/m2

C. J/m3

D. W/m3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng