Hình dưới biểu thị các mặt đẳng nhiệt nào đúng:

Hình dưới biểu thị các mặt đẳng nhiệt nào đúng:

A. Các mặt đẳng nhiệt t1, t2

B. Các mặt đẳng nhiệt t2, t3

C. Các mặt đẳng nhiệt t3, t1

D. Các mặt đẳng nhiệt t1, t2, t3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng