Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên mayơ:

Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên mayơ:

A. phay bằng dao phay dĩa hay ngón

B. xọc

C. truốt

D. b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng