Then bằng thuộc loại then:

Then bằng thuộc loại then:

A. lắp lỏng

B. lắp căng

C. lắp trung gian có độ dôi

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng