Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì:

Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì:

A. Là trang bị mà nhân viên đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho chính mình.

B. Là trang bị mà đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho đơn vị công tác.

C. Là các trang thiết bị kỹ thuật an toàn

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng