Phương trình định luật 1 nhiệt động học:

Phương trình định luật 1 nhiệt động học:

A. Q = U + L

B. q = du + dl

C. dq = du + vdp

D. dq = dh – vdp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng