Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

A. \(\Delta {\rm{u  =  0}}\)

B. \(\Delta {\rm{h  =  0}}\)

C. \(\Delta {\rm{s }} \ne {\rm{ 0}}\)

D. \(dl = p*dv = 0\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng