Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

A. pV = RT.

B. pv = GRT.

C. pv = RT.

D. Cả 3 câu đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng