Quá trình đa biến, khi số mũ đa biến n = ± º thì nó trở thành:

Quá trình đa biến, khi số mũ đa biến n = ± º thì nó trở thành:

A. Quá trình đẳng áp

B. Quá trình đẳng nhiệt

C. Quá trình đẳng tích

D. Quá trình đoạn nhiệt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng